"Poglad Enota" ("Touchy" zoo)
zoo
Moscow, Shopping Mall "COLUMBUS"
2016